Center Of Incubators for Technological Initiative
 
 
 
search
 
 

אודות החממות הטכנולוגיות

מטרתה העיקרית של תכנית החממות הטכנולוגיות בלשכת המדען הראשי, היא להפוך רעיונות טכנולוגיים חדשניים לחברות הזנק ולהוביל אותן לקראת גיוס הון פרטי ומסחור בכוחות עצמן. חברות הזנק ומיזמים טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בתחילת דרכם, נתקלים בקשיים רבים בעת גיוס הון .​

​החממה מספקת לחברה סביבה תומכת ואת התמיכה הנדרשת כדי שתוכל לעמוד באבני הדרך שהוצבו לה. החממה מעמידה לרשות החברה את כל התשתית הדרושה לתהליכי מחקר ופיתוח: משרד, מעבדות, ציוד וכדומה. כמו-כן מעניקה החממה ליווי ותמיכה טכנולוגית ועסקית, חיבור לשותפים אסטרטגיים, חיבור למשקיעים פוטנציאליים, עזרה בהליכי גיוס הון, עזרה בגיבוש צוות מתאים לחברה ואת כל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים (מזכירות, הנהלת חשבונות, ייעוץ משפטי, ייעוץ רגולטורי ועוד).

מסלולי הסיוע של החממות :

  • חממות טכנולוגיות - עידוד יזמות טכנולוגית ותמיכה בחברות טכנולוגיות בראשית דרכן .
  • חממות ייעודיות לביוטכנולוגיה - עידוד יזמות בתחום הביוטכנולוגיה ותמיכה בחברות ביוטכנולוגיה בראשית דרכן. זכייני החממות של התכנית נבחרים לספק תמיכה לחברות ויזמים לאחר תהליך בחירה קפדני של מנהלת התכנית. לפרטים נוספים, ראו את עמוד זכייני החממות .

 
מדוע כדאי לפנות למסלולי הסיוע של תכנית החממות ?
 

היתרונות עבור חברות הזנק ויזמים :  

    תמיכה כספית מלאה בשיעור של 100% (85% מהמדינה, 15% מהחממה) ולא נדרשת כל השקעה כספית מצד היזם .

    תשתית ותמיכה מקצועית החממה משקיעה לפחות 15% מהתקציב של הפרויקט מספקת את כל התשתית הדרושה לפיתוח המוצר: משרדים וסביבת עבודה, ליווי טכנולוגי ועסקי צמוד, שירותים אדמיניסטרטיביים וייעוץ משפטי ושיווקי .

    שיתופי פעולה - החממה מאפשרת סינרגיה עם חברות אחרות הפועלות בה ומסייעת לאתר שותפים, לקוחות ומשקיעים פוטנציאליים, וכן עוזרת בגיוסי המשך .

 
היתרונות עבור זכייני חממות :  

      סיכון נמוך - המדינה משקיעה 85% מהתקציב המאושר ועל כן רוב הסיכון מוטל על המדינה .

    השקעה אטרקטיבית - החממה משקיעה 15% מהתקציב המאושר בתמורה לקבלת עד 50% ממניות החברה (המדינה לא דורשת מניות תמורת השקעתה בחברה).

     החזר המענק למדינה - על ידי החברה ורק אם היא מצליחה (דרך תמלוגים מהכנסות).

     תקופת זיכיון ארוכה של שמונה שנים

 
 
תנאי החממות הביוטכנולוגיות :   

     על הרעיון המוגש לתכנית להיות בעל חדשנות גבוהה, בעל פוטנציאל עסקי גבוה ובעל ייחודיות מול המתחרים בתחום .

     ליזם או לחברת החממה צריכה להיות יכולת הגנה על הקניין הרוחני, וצריך לעמוד לרשותם צוות מוביל בעל איכות וניסיון מתאימים לפיתוח בחממה .

      על צוות חברת הפרויקט לעבוד במשרדי החממה בלבד .

      תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים .

     לאחר תום תקופת הפעילות במסגרת החממה יתבצע תהליך העברת חובות מהחממה לחברה. החברה תמשיך לפעול ישירות מול לשכת המדען הראשי בכל הנוגע לדיווח על פעילות והוצאות, תשלומי תמלוגים וכו'.      

      שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. אם יבקשו בעלי המיזם להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדען הראשי מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם לאחוז המענק מתוך סך הוצאות המו"פ של המיזם (על פי סעיף 19 ב' בחוק המו"פ, ומסמך תקנות סכום מרבי  בגין העברת ידע).

 

תהליך הגשת בקשה לתמיכה במיזם :

      בשלב הראשון יפנה היזם לחממה הטכנולוגית במסגרתה הוא מבקש לפעול. במידה שהחממה הביעה עניין במיזם, היא תעביר למינהלת תכנית החממות בקשה לתמיכת המדינה במיזם .

      בשלב השני המיזם ייבדק על ידי בודק מקצועי מטעם לשכת המדען הראשי והבקשה וחוות דעתו יוגשו לוועדת החממות הטכנולוגיות .

      בשלב השלישי החממה תוזמן על ידי מינהלת תכנית החממות להציג את המיזם בפני וועדת החממות. במידה ואישרה וועדת החממות תמיכה במיזם, תוקם חברה עבור פרויקט החממה (אם טרם הוקמה) וניתן יהיה להתחיל לבצע את הפרויקט  בחממה .

 

לוח זמנים צפוי: 2-3 חודשים ממועד הגשת הבקשה למינהלת תכנית החממות ועד החלטת וועדת החממות .


Created By Ecomtrade
2010 © Tecnological incubators program