Center Of Incubators for Technological Initiative
 
 
 
search
technological incubators
 
לשכת המדען הראשי מפרסמת מכרז מס' 22/14 – הפעלת תכנית יזמות צעירה.

פורסמו שאלות ותשובות הנוגעות למכרז.
 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו עד ליום 02.11.2014 ועד השעה 12:00.

מכרז מס' 22/14 – הפעלת תכנית יזמות צעירה
 
במסגרת סבב נוסף של הליכים תחרותיים לבחירת זכייני חממות טכנולוגיות, נבחרו בימים אלה 2 זכיינים חדשים
 
חוברת חממות טכנולוגיות
הודעה על בחירת זכיינים חדשים
 
חוברת חממות טכנולוגיות
 
Created By Ecomtrade
2010 © Tecnological incubators program