Center Of Incubators for Technological Initiative
 
 
 
search
 
הודעה מיום 7 ביוני 2015 בנוגע להליכים תחרותיים מס' 1/15, 2/15 ו- 3/15 לבחירת זכיינים להקמה והפעלה של שלוש חממות טכנולוגיות


הליכים תחרותיים לבחירת זכייני חממות טכנולוגיות - עדכונים
 
הליכים תחרותיים לבחירת זכייני חממות טכנולוגיות
 
 
 
שלושה הליכים תחרותיים לבחירת זכיינים להקמה והפעלה של חממות טכנולוגיות
לפרטים ומידע נוסף לחץ כאן 
 
פורסמו אמות מידה לאישור מימון ממשלתי לתקופת ביצוע ראשונה של פרויקט חממה ולתקופת ביצוע נוספת לחברות הפרויקט
הליכים תחרותיים לבחירת זכייני חממות טכנולוגיות
 
אמות מידה לאישור תמיכה בפרויקטי חממה
 
       
פרסום שאלות ותשובות במכרז 02/15
 
Created By Ecomtrade
2010 © Tecnological incubators program