Center Of Incubators for Technological Initiative
 
 
 
search
 
הליכים תחרותיים לבחירת זכייני חממות טכנולוגיות
 
 
 
שלושה הליכים תחרותיים לבחירת זכיינים להקמה והפעלה של חממות טכנולוגיות
לפרטים ומידע נוסף לחץ כאן 
הליכים תחרותיים לבחירת זכייני חממות טכנולוגיות
 
פורסמו אמות מידה לאישור מימון ממשלתי לתקופת ביצוע ראשונה של פרויקט חממה ולתקופת ביצוע נוספת לחברות הפרויקט
 
בתאריך כ"ה אדר תשע"ה, 16 למרץ 2015, עודכנה הוראת מנכ"ל 8.3.
לנוסח הוראת המנכ"ל לחץ כאן.
אמות מידה לאישור מימון ממשלתי לפרויקטי חממה
 
הוראת מנכ"ל 8.3 עודכנה
 
Created By Ecomtrade
2010 © Tecnological incubators program